KVKK Aydınlatma Metni

Gizlilik Ve Kullanım Koşulları

Bu web sitesindeki (info@fiberlast.com.tr) her türlü video, resim, ses, yazı içerikli bilgi veya belgenin sahibi FiberLAST A.Ş.’dir. 

Bu web sitesi üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi FiberLAST A.Ş’ye aittir.

Bu web sitesindeki bağlantılar sizi bir başka ağa götürebilir. FiberLAST A.Ş. bu ağlarla ilgili herhangi bir konuda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar, FiberLAST A.Ş.’nin sunduğu hizmetlerin, ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı amacıyla ziyaretçilerine sunulmaktadır.

FiberLAST A.Ş. sözleşme şartları da dahil olmak üzere site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

Ziyaretçi, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Bu web sitesi üzerinde sunulan herhangi bir bilgi, belge ya da medya üçüncü kişilere satılamaz, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

FiberLAST A.Ş, bu web sitesindeki mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamaya çalışmaktadır fakat gösterilen çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.

FiberLAST A.Ş, bu web sitesini virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda büyük çaba harcamaktadır. Virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermez. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, ziyaretçinin sorumluluğundadır. FiberLAST A.Ş; virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk almaz.

18 yaşından küçüklerin veli izni olmadan siteye bilgi sunmaları FiberLAST A.Ş.’nin sorumluluğunda değildir. Aksi bir beyan olmadığı sürece; sunulan her bilgiyi FiberLAST A.Ş saklı tutma hakkına sahiptir. 

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında, FiberLAST A.Ş (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

 1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu FiberLAST A.Ş ’dir.

FiberLAST A.Ş

 • Adres: Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok Z:3 ODTÜ-TEKNOKENT
 • Tel: +(90) (312) 205 59 29
 • Faks: +(90) (312) 210 15 95
 • E-posta: info@fiberlast.com.tr
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Şirketimiz, şubeleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde, siz müşterilerimiz, danışanlarımız, ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek, sizlere doğrudan ulaşabilmek amacıyla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Şirketimiz sizden topladığı kişisel verileri; proje ortaklarımız, hizmet veren aracı kuruluşlar, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere başka üçüncü kişilere aktarmaz. Topladığı kişisel verileri kâr amacıyla kullanmaz. Bunu ilke olarak benimsemiştir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirketimizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirketimizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketimizden talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirketimiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Genel Merkez | Ar-Ge | FiberLAST Ankara

 ODTÜ Teknokent Galyum Blok Z-3, 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye

Şube | Ar-Ge 2 | FiberLAST Ankara

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280/D-E Blok E-2, METU Teknokent, 06530  Çankaya, Ankara, Türkiye